Zondag
8 September 2024

Reglement Singelloop Enschede 2024

1 Reglement Singelloop Enschede

Artikel 1.1 Informatie

De Singelloop is een evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd door Atletiekclub AC. TION ’48 (Organisator).

Het evenement bestaat in 2024 uit de volgende onderdelen:

 • 5 Engelse Mijl recreatieloop
 • 5 Engelse Mijl wedstrijdloop
 • 5 Engelse Mijl bedrijvenloop (wedstrijd)
 • 10 Engelse Mijl recreatieloop
 • 10 Engelse Mijl wedstrijdloop
 • 10 Engelse Mijl bedrijvenloop (wedstrijd)
 • 850 m Kidsrun

Het totale evenement wordt aangeduid als Singelloop Enschede.

Deelname aan de Singelloop Enschede geschiedt op eigen risico en eigen verantwoording. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige geleden materiële of immateriële schade op de singels en/of in het Volkspark/in de nabijheid van start/finish met inbegrip van inschrijfbureau, parkeerplaatsen en kleedruimtes.

De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers of aan in de begeleidings- en reclamekaravaan meerijdende personen en voertuigen.

De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van goederen van deelnemers en begeleiders.

Instructies van politie, verkeersregelaars, veiligheidscoördinator, organisatie, wedstrijdleiding, beveiliging en medewerkers moeten te allen tijde direct opgevolgd worden. Ook dient men de aangegeven looproutes te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.

Artikel 1.2 Wedstrijdorganisatie

1.2.1 Categorieën

De Singelloop Enschede wedstrijdloop over 5 Engelse Mijl kent de volgende categorieën:

 • Junioren U20, Mannen senioren, mannen 40+, mannen 50+
 • Junioren U20, Vrouwen senioren*

*I.v.m. een laag aantal deelnemende vrouwen aan de wedstrijd is er sprake van slechts 1 categorie.

De Singelloop Enschede wedstrijdloop over 10 Engelse Mijl kent de volgende categorieën:

 • Mannen
 • Vrouwen

1.2.2 Prijzen en prijzengeld

Bekijk hier het overzicht van de te winnen prijzen in de verschillende categorieën en de daarbij behorende geldbedragen.

1.2.3 Deelname

Deelname aan de recreatieve onderdelen staat vrij voor zowel officieel geregistreerde Atletiekunie-atleten als overige lopers. De wedstrijdloop is voorbehouden aan Atletiekunie-atleten met wedstrijdlicentie.

1.2.4 Kosten

Deelnamekosten worden jaarlijks vastgesteld door de organisatie en bekendgemaakt op het online inschrijfformulier en de website.

1.2.5 Inning

Voor de vaste onderdelen wordt het inschrijfgeld direct tijdens de online inschrijving middels iDeal geïnd.

1.2.6 Annuleren

Bij wijzigingen en/of annuleren tot en met 12 augustus 2024 worden de betaalde inschrijfkosten minus € 2,50 administratiekosten teruggestort op de bij inschrijving aangegeven bankrekening van de deelnemer. Na 12 augustus worden geen inschrijfkosten meer geretourneerd. Kosten voor extra’s zoals medaille graveren of het goede doel worden nooit gerestitueerd.

1.2.7. Startnummers niet overdraagbaar

Startnummers zijn persoonlijk en worden ze uitgegeven op naam van de deelnemer. Dit betekent dat het niet is toegestaan om een startnummer over te dragen aan een andere persoon zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie.

1.2.8 Minimale leeftijd

Een deelnemer dient op de dag waarop het evenement wordt gehouden tenminste de door de organisator vastgestelde minimumleeftijd te hebben bereikt.

Deelnemers aan de 5 Engelse Mijl (8 km) zijn op de dag van het evenement minimaal 12 jaar.
Deelnemers aan de 10 Engelse Mijl (16 km) zijn op de dag van het evenement minimaal 16 jaar.

1.2.9 Maximale tijdsduur per afstand

Voor de 5 Engelse Mijl (8 km) geldt een maximale tijd van 75 minuten.
Voor de 10 Engelse Mijl (16 km) geldt een maximale tijd van 120 minuten.

1.2.10 Tijdregistratie

Voor tijdregistratie van de vaste onderdelen wordt gebruik gemaakt van elektronische tijdregistratie van MyLaps.

1.2.11 Limiet

Op bepaalde punten van het parcours gelden tijdslimieten (netto tijden). De handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van de Organisatie. Achter de laatste deelnemer (die binnen de tijdslimiet loopt), rijdt een ‘bezemwagen’. Een deelnemer die zich achter de ‘bezemwagen’ bevindt, heeft de limiet overschreden en is om die reden gediskwalificeerd.

1.2.12 Opheffing van verkeersmaatregelen

Nadat de ‘bezemwagen’ is gepasseerd (zie artikel 1.2.11) en ook het parcours schoon is, zal op het moment dat het verantwoordt wordt geacht de speciale verkeersmaatregelen opgeheven door de verkeersregelaars en geldt artikel 1.7.2 van dit reglement.

1.2.10 Uitslagen/klassement

De deelnemer gaat akkoord met het publiceren van voor- en achternaam, woonplaats, land en finishtijd in de online uitslagen. Voor alle onderdelen van het evenement worden de nettotijden gebruikt voor het opstellen van de individuele eindklassementen. De wedstrijden zijn op basis van brutotijd.

Artikel 1.3 Portretrecht

1.3.1 Toestemming voor het maken van opnames

Deelnemers verlenen bij voorbaat toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar zij mogelijk in of op voor zullen komen tijdens de Singelloop Enschede. Dit omvat niet alleen opnames die door de organisatie worden gemaakt, maar ook opnames die worden gemaakt door fotografen die door de Singelloop Enschede zijn geaccrediteerd, waaronder persfotografen en  fotografen van sponsors of partners van het evenement.

1.3.2 Gebruik van opnames voor promotionele doeleinden

Het is de organisatie toegestaan deze opnames openbaar te maken en te gebruiken voor promotionele doeleinden van de Singelloop Enschede. Dit kan onder meer inhouden dat de opnames worden gebruikt voor reclame, marketing, persberichten, sociale media, de officiële website van de Singelloop Enschede en andere promotionele materialen.

1.3.3 Respect voor privacy

Bij het gebruik van opnames voor promotionele doeleinden zullen we altijd de privacy van deelnemers respecteren. We streven ernaar om opnames te selecteren en te gebruiken op een manier die de waardigheid en integriteit van de deelnemers behoudt. Mocht een deelnemer bezwaar hebben tegen het gebruik van een specifieke opname waar hij of zij in voorkomt, dan zullen we hier gehoor aan geven en de desbetreffende opname niet gebruiken voor promotionele doeleinden.

Artikel 1.4 Goede doel

Jaarlijks bepaalt de organisatie een organisatie en/of stichting, waaraan de deelnemer een bijdrage kan doneren. Het goede doel wordt op de website en op het inschrijfformulier gecommuniceerd.

Artikel 1.5 Drones

Het is te allen tijde verboden tijdens de op- en afbouw en de duur van het evenement met drones boven het Volkspark of boven de singels te vliegen om opnames van het evenement te maken. Het vliegen met drones is uitsluitend met toestemming van de veiligheidscoördinator én een geldende vergunning toegestaan.

Artikel 1.6 Begeleiding op parcours

1.6.1 Fietsen, buggy’s, andere vervoermiddelen, honden verboden

Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger, scootmobiel of ander vervoermiddel deel te nemen aan de wedstrijd. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel.

1.6.2 Deelname uitsluitend open voor hardlopers

Het is niet toegestaan aan het evenement deel te nemen per rolstoel, wheeler, running frame, et cetera. De enige uitzondering is een speciaal onderdeel voor frame runners indien deze wordt georganiseerd.

Artikel 1.7 Parcours

1.7.1 Route

Voor de diverse onderdelen van het evenement wordt gebruik gemaakt van de singels die het centrum van Enschede omsluiten. Start en finish zijn gesitueerd in het Volkspark. Het parcours wordt rechtsom gelopen over achtereenvolgens:

 • Start in Volkspark in richting tunnel Parkweg
 • Tubantiasingel
 • Boddenkampsingel
 • Lasondersingel
 • Laaressingel
 • Oliemolensingel
 • Hogelandsingel
 • Varviksingel
 • Getfertsingel
 • Pathmossingel
 • Volksparksingel
 • Volkspark (ingang aan Volksparksingel)

1.7.2 Veiligheid

De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens het evenement onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisatie ontheffing verleend is.

Artikel 1.8 Aansprakelijkheid

1.8.1 Deelnemer neemt vrijwillig deel en op eigen risico

Bij deelname aan de Singelloop Enschede gaat de deelnemer akkoord met het feit dat hij of zij dit op vrijwillige basis doet en op eigen risico. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel of overlijden van de deelnemer.

1.8.2 Deelnemer verklaart goede gezondheid en voorbereiding

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan de Singelloop Enschede een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist. De deelnemer verklaart dat hij of zij aan deze eis voldoet en dat hij of zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

1.8.3 Vrijwaring van aansprakelijkheid voor schade aan derden

De deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Singelloop Enschede.

Artikel 1.9 Verzameling en opslag van (persoons)gegevens

1.9.1 Verzameling van persoonsgegevens

Bij de inschrijving voor de Singelloop Enschede verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens van de deelnemers, zoals naam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden verzameld om een soepele en efficiënte registratie mogelijk te maken en om deelnemers op de hoogte te houden van belangrijke informatie met betrekking tot het evenement.

1.9.2 Doeleinden van gegevensverwerking

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Het beheren van de inschrijvingen en deelname aan de Singelloop Enschede.
 • Het verstrekken van informatie over het evenement, zoals starttijden, parcoursinformatie en eventuele wijzigingen.
 • Het informeren over toekomstige edities van de Singelloop Enschede en gerelateerde evenementen.
 • Bij een calamiteit beschikbaar hebben van de gegevens van de inschrijver.
 • Het analyseren en verbeteren van onze diensten en het evalueren van deelnemerservaringen.
 • Het versturen van marketingcommunicatie over relevante producten, diensten en aanbiedingen die verband houden met de Singelloop Enschede, tenzij de deelnemer hier expliciet bezwaar tegen heeft gemaakt.

1.9.3 Opslag en beveiliging van gegevens

Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en worden alleen gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging.

1.9.4 Delen van gegevens met derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van het evenement of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat de privacy van de betrokkenen te allen tijde wordt gerespecteerd en dat de gegevensverwerking in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

1.9.5 Bewaartermijn van gegevens 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden of zoals vereist is door de wet. Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens veilig verwijderd of geanonimiseerd.           

Artikel 1.10 Overige bepalingen

1.10.1 Besluitvorming ontbrekende bepalingen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, behoudt de Organisatie het recht om te beslissen en passende maatregelen te nemen om de integriteit, veiligheid en het succes van het evenement te waarborgen.

2 Subreglement Bedrijvenloop

Artikel 2.1 Informatie

Voor de Bedrijvenloop is het algemene Singelloop Enschede-Reglement van toepassing, voor zover niet aangepast door dit subreglement.

De Bedrijvenloop is een wedstrijdonderdeel van de Singelloop Enschede. De afstand is voor alle lopers gelijk en bedraagt 5 Engelse Mijl of 10 Engelse Mijl, afhankelijk van het onderdeel waarin gestart wordt.

Artikel 2.2 Deelname

Inschrijving vindt plaats per bedrijventeam; een bedrijventeam bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen, werkzaam bij aan hetzelfde bedrijf. Per bedrijventeam is één gastloper, die geen medewerker van het betreffende bedrijf is, toegestaan.

De deelnamekosten worden jaarlijks vastgesteld en bekendgemaakt via de website.

Artikel 2.3 Uitslagen/klassement

De nettotijden van de drie snelste lopers uit hetzelfde bedrijventeam worden bij elkaar opgeteld en bepalen de totaaltijd, en daarmee de klassering van het bedrijventeam. Individuele deelnemers van een bedrijventeam met een wedstrijdlicentie dingen mee naar de prijzen in de Singelloop-wedstrijd (5 EM of 10 EM), mits dit persoonlijk en tijdig op voorhand doorgegeven is aan de organisatie via [email protected].

Artikel 2.4 Prijzen

De prijzen voor de eerste drie bedrijventeams van de Bedrijvenloop worden jaarlijks vastgesteld. Lopers met wedstrijdlicentie dingen mee naar de prijzen van de individuele wedstrijd 5 EM of 10 EM. Lopers dienen dit persoonlijk en tijdig aan te geven bij de organisatie via [email protected].

Artikel 2.5 Parcours

Voor beschrijving van het parcours zie Artikel 1.7 Parcours.

3 Subreglement Extreme Weersomstandigheden

Artikel 3.1 Algemeen

3.1.1 De Singelloop Enschede, georganiseerd door de vereniging AC TION ‘48, streeft ernaar het evenement sportief optimaal te organiseren met inachtneming van lokale en/of nationale reglementen.

3.1.2 In geval van overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, behoudt de vereniging zich het recht voor om het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten.

Artikel 3.2 Besluitvorming

3.2.1 De beslissing tot afgelasting van het evenement ligt bij de organisatie van de Singelloop Enschede.

3.2.2 De organisatie zal een besluit nemen over afgelasting op basis van de ernst van de weersomstandigheden, de veiligheid van deelnemers en vrijwilligers, en andere relevante factoren.

3.2.3 De organisatie zal redelijke inspanningen leveren om de deelnemers, vrijwilligers, sponsors en andere belanghebbenden tijdig op de hoogte te stellen van een eventuele afgelasting.

3.2.4 Indien mogelijk zullen alternatieve plannen worden ontwikkeld, zoals het aanpassen van het parcours of het verplaatsen van starttijden, om het evenement veilig en succesvol te laten verlopen.

Artikel 3.3 Communicatie

3.3.1 Bij het naderen van extreme weersomstandigheden zal de organisatie actief communiceren via verschillende kanalen, waaronder de officiële website, social media, e-mails en lokale media.

3.3.2 De organisatie zal in overleg met leveranciers, partners en sponsors passende oplossingen trachten te vinden in het geval van afgelasting, zoals het verplaatsen van het evenement naar een andere datum of het bieden van alternatieve activiteiten.

3.3.3 Alternatieve plannen: Indien mogelijk zullen alternatieve plannen worden ontwikkeld, zoals het aanpassen van het parcours of het verplaatsen van starttijden, om het evenement veilig en succesvol te laten verlopen.

Artikel 3.4 Overige bepalingen

3.4.1 Dit subregelement maakt integraal deel uit van het reglement van de Singelloop Enschede en zal worden gehandhaafd tijdens alle evenementen georganiseerd met betrekking tot de Singelloop Enschede.

3.4.2 De organisatie behoudt zich het recht voor om dit regelement te allen tijde te wijzigen of aan te vullen, indien nodig en naar eigen goeddunken.

 

Deelnemen

Deelnemen

Informatie

Informatie

Over ons

Over ons